Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

Deklaracja dostępności

Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.galeriasztuki.wloclawek.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-05-14.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Brak części alternatywnych tekstów na stronie archiwalnej.

Powody braku spełnienia wymagań

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – Audyt.pdf

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Kamiński, tomasz.gsw@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 411 21 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • Kujawsko-Pomorskie
 • Włocławek
 • Miedziana 2/4
 • 87-800

Parking

 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
 • Przed GSW (po drugiej stronie ulicy, naprzeciw wejścia) znajduje się publiczne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd od ul. Królewieckiej.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Główne wejście do pomieszczeń GSW zlokalizowane jest od strony ul. Miedzianej i znajduje się na poziomie parteru. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona, wyłożona kostką brukową. Wejście do budynku z poziomu chodnika jest utrudnione dla osób z problemami w poruszaniu się, a zwłaszcza dla osób na wózkach. Wymaga pokonania trzech stopni. (1-10 cm, 2 – 16 cm, 3 – 10 cm ). Przy stopniach brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 140 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

 • Hol i sale wystawowe są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Charakteryzują je wolne od barier poziome przestrzenie komunikacyjne. Komunikacja pozioma odbywa się wygodnie i bezpiecznie. Sposób umieszczenia eksponatów umożliwia swobodne poznanie ich przez osoby na wózkach.
  Komunikacja pionowa do pracowni odbywa się schodami zabiegowymi, stanowiącymi barierę dla osób poruszających się na wózkach.
  W budynku nie ma windy ani schodowej windy platformowej dla wózków.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 1 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Do pracowni plastycznej znajdującej się w poziomie piwnic ( minus 1) dostęp jest utrudniony.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Aplikacje mobilne

brak

Honorujemy

Logo Włocławskiej Karty Dużej Rodziny

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

© 2024 Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl