Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

Polityka prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, ul. Miedziana 2/4, 87-800 Włocławek, reprezentowana przez Dyrektora. Inspektorem Ochrony Danych osobowych (IOD) u Administratora jest Paweł Modrzejewski, adres e-mail: inspektor@kiodo.pl, tel.: 54 454 40 06.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
    • art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy; art. 6 ust. 1 lit. c RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących, w tym także prowadzenie działań związanych z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych; art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje np. zgoda na przetwarzanie wizerunku).

Celem przetwarzania danych osobowych przez Galerię Sztuki Współczesnej we Włocławku jest realizacja jej działań jako samorządowej instytucji kultury Miasta Włocławka, realizacja umów cywilnoprawnych oraz wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń,jakie wynikają z przepisów prawa cywilnego, jak również obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w zadań.Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej wycofania.

Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych (w tym wizerunku utrwalonego w materiałach promocyjnych GSW oraz Pani/Pana prac plastycznych, zawierających dane osobowe), mogą być współpracujące z nami jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki pomocnicze (urzędy, szkoły, ośrodki kultury itp.), a także drukarnie, organizatorzy imprez publicznych oraz media, w tym media społecznościowe.Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Honorujemy

Logo Włocławskiej Karty Dużej Rodziny

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

© 2024 Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl