Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

Galeria Sztuki Współczesnej we WłocławkuWydarzeniaKonkurs na stanowisko Dyrektora GSW

Konkurs na stanowisko Dyrektora GSW

Grafika informująca o konkursie na dyrektora GSW

Zarządzenie Nr 121/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 16 ust. 2, 3 i 3e ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz § 2-4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz.724) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto odpowiada formalnym kryteriom wyboru określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

 1. Postanowienie o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczone:
  • na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku oraz na jej stronie internetowej;
  • na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz na jego stronie internetowej;
  • w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz jednym o zasięgu regionalnym (lub internetowych wydaniach tych dzienników);
  • w dwóch serwisach internetowych o tematyce kulturalnej.
 2. Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydatki lub kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
 2. W dniu wejścia w życie zarządzenia, ogłoszenie o konkursie podane zostanie do publicznej wiadomości.
 3. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – nie później niż 29 czerwca 2023 roku.

§ 4.

 1. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Włocławek powoła odrębnym zarządzeniem Komisję konkursową do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku (zwaną dalej Komisją).
 2. Regulamin pracy Komisji ustalony będzie odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5.

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.
 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Honorujemy

Logo Włocławskiej Karty Dużej Rodziny

Galeria jest instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Włocławka

© 2023 Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl